Friday, 25 December 2009

Góa siūⁿ beh kái-koat khùn-jiáu sò͘ nî ê būn-tôe

Tha̍k liáu Mark Van Doren siāu-kài ê Wordsworth. Góa kám-kak, 1) Góa mā m̄-bat gōa chōe lâng, bô-hoat tō͘ siá great story. 2) tī chit ê sè-tāi eng-kai su-khó, lán ê bī-lâi. 3) kám ū hoat-tō͘ khui phiah 1 tiâu sin ê lō͘?

Chhiau-kip Móa-goe̍h

Chit 張 透早beh óa 6 點 ê 時 hip--ê, tih 車頂, 車 一直tiô,鏡頭對月娘, i bē 輸 兔á 直直 跳。Hip-khiaih tio̍h chhiūⁿ án-ni。Chit 2 張 算 siōng 讚ê ah。 寧靜海 iáu 看 ē ...