Tuesday, 14 December 2010

William Shakespeare - Sonnet #18

William Shakespeare - Sonnet #18

Shall I compare thee to a Summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And Summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And oft' is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimm'd:
But thy eternal Summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall Death brag thou wanderest in his shade,
When in eternal lines to time thou growest:

So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.Kám thang kā Lír pi-chòe Joa̍h-thiⁿ 1 ji̍t?
Lír khah khó-ài koh khah un-sûn:
Sio-hong iô-ló͘ Gō͘--ge̍rh kó͘-chui ê iù íⁿ,
Só͘-ū Joa̍h-thiⁿ ê hó ji̍t-chí lâi iok-hōe koh siuⁿ tér:
Ū-sî koh siuⁿ khok-iām, Àn thiⁿ--lih sut ê ba̍k-bér,
Jî-chhiáⁿ éng-éng kim-n̂g kiù-kat chham-lām àm-tām;
Koh nā ta̍k-pái àn hó-ji̍t kàu hó-ji̍t ū-sî iā ē thiu-thèr,
Ngó͘-jiân iah-sī Chū-jiân bô ka-kèr ê piàn-oāⁿ khám-chām
M̄-kú, Lír éng-oán ê Joa̍h-thiⁿ éng-bōe siau-thèr
Iā-bōe sńg-sit Lír la̍k-tiâu-leh-ê khiàm--lâng ê hó-ji̍t;
Iā-bōe phòng-hong Lír tīr Sí-sîn ìm-iáⁿ--lih sí-kè-se̍rh
Tīr éng-oán ê kài-sòaⁿ --lih Lír tōa-hàn--khí-lâi:

Chí-iàu lâng iah-ē chhóan-khùi, ba̍k-chiu iah-ē khòaⁿ,
Chí-iàu iah-ē tùi che sio-jia̍t, Che tio̍h ē hō͘ lir sìⁿ-miā.

Chhiau-kip Móa-goe̍h

Chit 張 透早beh óa 6 點 ê 時 hip--ê, tih 車頂, 車 一直tiô,鏡頭對月娘, i bē 輸 兔á 直直 跳。Hip-khiaih tio̍h chhiūⁿ án-ni。Chit 2 張 算 siōng 讚ê ah。 寧靜海 iáu 看 ē ...