Friday, 21 January 2011

Chìn-chêng ēng FF siá Blogspot

Góa sī A khái, Chit-pián lán kā-kī chò ê chrome extension phah poj sóng.
Chìn-chêng ēng FF ê transliterator chia lóng ē lōan. Chit-má lán lâi chhì khòaⁿ bāi leh,

Oa̍h-kut, to̍k-li̍p chán chán chán

Àn bô kàu ū, o̍h pō͘

Chhiau-kip Móa-goe̍h

Chit 張 透早beh óa 6 點 ê 時 hip--ê, tih 車頂, 車 一直tiô,鏡頭對月娘, i bē 輸 兔á 直直 跳。Hip-khiaih tio̍h chhiūⁿ án-ni。Chit 2 張 算 siōng 讚ê ah。 寧靜海 iáu 看 ē ...