Sunday, 4 December 2011

Hoé-kim-kō͘ lâi chhoā lō͘

Kī-sī hó-sî in lóng chiàm--khì
Chi̍t ji̍t iā ū chi̍t mî
Lán hèng poe kā-kī chhiō lō͘
Iā pí chhù-téng koe-kang khah chū-iû
Sī-kóng lán tio̍h khah tiām-chēng leh khah chū-chāi
M̄ thang ka-kī chhēr choē-koà chēr

Bô-ta-oâ toé-tì to án-ni
Siⁿ-sèng hèng

No comments:

Post a Comment

Chhiau-kip Móa-goe̍h

Chit 張 透早beh óa 6 點 ê 時 hip--ê, tih 車頂, 車 一直tiô,鏡頭對月娘, i bē 輸 兔á 直直 跳。Hip-khiaih tio̍h chhiūⁿ án-ni。Chit 2 張 算 siōng 讚ê ah。 寧靜海 iáu 看 ē ...