Sunday, 1 July 2012

kó͘ chng-siā hoé-kin-kō͘ 3 chiah

2 chiah kim-kim, 1 chiah bū-bū, ná beh hoa--khì ê khoán. Hoa khì liáu-āu, chit ê chéng tāi-khài tio̍h beh tn̄g ah. Lán ta̍k pái lóng ē sim-būn, in tī chiah chhut chiah chió, ná ta̍k nî lóng iah-koh ū chhut? Chit má koh leh chhut ah.

Chhiau-kip Móa-goe̍h

Chit 張 透早beh óa 6 點 ê 時 hip--ê, tih 車頂, 車 一直tiô,鏡頭對月娘, i bē 輸 兔á 直直 跳。Hip-khiaih tio̍h chhiūⁿ án-ni。Chit 2 張 算 siōng 讚ê ah。 寧靜海 iáu 看 ē ...