Wednesday, 13 November 2013

首見埔姜仔

首見埔姜仔
=========
雙人初初來到只
埔姜拄人報是伊
過去毋捌真有味
心色春手挽一枝

挽來鼻邊鼻三過
廣伊兮使穩木瓜
檨仔弓蕉也真多
主人好意三交陪

食寡札寡即回返
義讓度活一塊園
子離腳手無塊向
也着春寡卡有長


阿樣看着五十外
食失親翁無奈活
手骨兩支園靴大
毋通拖磨着唱歌

卜唱也毋好歌韻
歌詩串吊咱心魂
目周金金孤身睏
心悶條條也是君

君今一去無音信
厝內萬項袂點陳
暴頻無人通三填
踏出門口畏少人
 — with Lim Binhun.

No comments:

Post a Comment

Chhiau-kip Móa-goe̍h

Chit 張 透早beh óa 6 點 ê 時 hip--ê, tih 車頂, 車 一直tiô,鏡頭對月娘, i bē 輸 兔á 直直 跳。Hip-khiaih tio̍h chhiūⁿ án-ni。Chit 2 張 算 siōng 讚ê ah。 寧靜海 iáu 看 ē ...