Mp3Player

Wednesday, 29 April 2015

hóe-kim-ko͘

有人 講 hóe-kim-ko͘ 是 án-chóaⁿ m̄ 叫 hóe-kim 龜?
火金姑 幼蟲
Lán 講, i m̄ 是 龜á 類, 龜á 類 愛有 金金 ê tēng 殼。

是 án-chóaⁿ beh 叫 ko͘ ? Lán 台語語詞, 有bōe 少 ēng 舅, 嫂, 姑.... leh 號名lioh, 有 興趣 ê 人 通 去 研究。

hóe-kim-ko͘ 來chhiō 路。

gû-kak-oaiⁿh

牛角oaiⁿh -- 星天牛
kiaⁿ日 期中考第二日, giâ 頭tio̍h 看tio̍h chit chiah gû-kak-oaiⁿh。
真chōe 台語人 bōe-hiáu 講 chit lō mi̍h。 Lán mā 是來 chia 了後 chiah 學tio̍h, koh 有 chìn-chêng 鉸剪龜。
台日大辭典 有收:
編號台語其他腔口漢字解釋例句影像
17139gû-káng-oaiⁿh  [牛káng-oaiⁿh]天牛,牛角oaiⁿh。  原冊掃描
29574khan-gû  [牽牛](1)kā牛牽teh。 (2)昆蟲ê一種,天牛。  原冊掃描

Chit-má teh 出, ah 柚á m̄-tio̍h koh bái ah? Chit 款 kah 頂幫 hit 款, 無kâng. 頂幫 hit 款 無花草, kui 隻 lóng 塗色, 也 khah 細隻。講是 "柑桔窄胸天牛", 專 會 sńg-tn̄g 柑á類, 有時lán 會想講, lán teh 講 害蟲, kám 是 i 出世tio̍h 是 teh 做 害蟲?  soah 想tio̍h "nńg á Hok chiu làn lo, tiⁿ-ê pau thâng, kiâm-ê pau sái"。

講 "挾胸 gû-kak-oaiⁿ" 。

ji̍t-ji̍t-chhun ê chì-khì

日日春
無 him-soān 人 teh khaⁿ-á 內 肥lut-lut
無 siàu-siūⁿ人 好名好聲
無 khòa 鐵網 á 籬笆橫隔阻擋
Che本性
身雖矮短
日日 khiā thêng-thêng
日頭chhèng 起 tio̍h有自由

Tuesday, 28 April 2015

Buridan's ass

1 隻 驢á, iau kah 大腸phah 小腸1。 I ê 主人 chhoân 2 堆 平 鮮chhioh pîⁿ chōe ê 草料beh hō͘ i chia̍h。
chit 隻驢á, 看tio̍h chit 2 堆草chia̍h 料, soah 躊躇m̄-chai tio̍h 先食 toh 1 堆, 因為 2堆 看起來平好平chōe, 路尾手soah gō --死。
1 有人講, 大腸顧小腸, 大腸摃小腸. 在人歡喜lah。

Monday, 13 April 2015

siùⁿ gû lah -- 7

有 1 ê 知縣 ê 生日, chia̍h hit ê 衙門ê 頭路ê 人, 聽見 講知縣是siùⁿ 鼠, tāi家 出錢 創 1 ê 金niáu 鼠, 送i kā i 舖排。

siùⁿ 牛lah
知縣就看見不止歡喜chiah 講, Lín tāi家 真gâu 想路, 總是chit 條 tāi 家知iah m̄ 知, gún bó͘ ê 生日ia̍h 又tih-beh kàu, chhun 了kan-ta 五 六日niā-niā。

聽見講án-ni, tāi家講, m̄知影lah, 閣下, 太太sīsiáⁿmi̍h 年出世, iá siùⁿ siáⁿ hòe nih, 請汝講hō͘ gún 聽leh。

知縣就講, 夫人sī比我少一歲, siùⁿ牛lah。

Sunday, 12 April 2015

chiòng-lâng tāi-it (43)

chi̍t-ê hó-gia̍h 人, 起 1 間大厝, 起好請酒做戲,人客有kā i 恭賀ê, lóng 來hō͘ i chhiáⁿ,  chiòng人客
眾人代一
ta̍k-gê 都o-ló, 某君汝真正本事, 起 chit 間大厝chiah súi。 In bó͘ 不止gâu, tī廳後聽見眾人 tih o-ló in ang, I chiū 替 in ang ìn 講:che 是 眾人代一, m̄是 gún ang ka-kī ê才能。

內中有1 ê人客 tńg-khì, 對 in bó͘ kóng 某人ê bó͘ 真gâu, 就將所講 ê 話, 講hō͘ in bó͘ 聽。 In bó͘ 聽了ìn 講, chit lō 話siáⁿ 人bōe曉講, 我 mā ōe-hiáu 講。

Kàu môa年 siⁿ  chi̍t-ê kiáⁿ, tih 做 滿月, iá chhiáⁿ酒做戲, 人客有kā i 恭賀ê, 又來hō͘ i chhiáⁿ。 眾人客 ta̍k-gê 都 o-ló, 某兄真才能, ōe 生kah chit-lō chiah 好 人才 ê gín-á。 In bó͘就ìn 人講, cheh 是 lín 眾人代一, m̄是gún ang ka-kī ê 才能。 眾人聽了滿堂笑kah beh 倒--落去。 人客tńg-khì 了後, soah hō͘ in ang phah kah beh 死去。

Thursday, 9 April 2015

Thàn-chîⁿ ê hoat-tō͘ (20) 趁錢ê 法度

趁錢ê 法度
有1 ê 不止 貪心ê 人, tiāⁿ-tiāⁿ 不時tih 想 趁錢 ê 法度, kiàn tú tio̍h 人 就問, 有1日, 1 ê khah gâu, khah 好文be̍k[墨] ê 人來, i 就 不止歡喜, 又問i 趁錢ê法度。 Hit ê 人ìn i 講,

好lah, 我beh kà 汝 1 ê 穩當 ōe 趁錢ê 法度, 總是 汝先hō͘ 我 1000 kho͘ chiah beh。

Hit ê 貪心ê 心肝內tih siūⁿ,

若是學tio̍h 趁錢 ê 法度, 就 1000 kho͘ iā 隨時討ōe tńg--lâi, 無要緊無要緊。

將 1000 kho͘ 交hō͘ i, i 就the̍h hiah ê 銀收hē 衫á kûi chiah 講,

汝看leh, che 是趁錢ê 法度lah, 汝iā tio̍h 照án-ni 做。

mi̍h-phòe (Tâi-oân chhiò-ōe chi̍p 16)

有 2 ê 後生 saⁿ tǹg to͘ 無 mi̍h-phòe, in lāu-pē tio̍h 設計講,

古早人 看見樹m̂, 就 ōe chí chhùi-ta, 我 taⁿ 將 chi̍t尾鹹魚, 來 掛tih 壁nih, lín 若看 1 pái, tio̍h ngeh 1 pái 飯。

2 ê 後生, 就聽 i  ê chhùi, tih chia̍h 飯ê 時第二kiáⁿ jióng 講,

阿兄chin iau-kúi, 加看1 pái lah。

In lāu-pē 就講,

I taⁿ tioh hō͘ i 活活鹹--死loh。

Platonic solid

Platonic solid 

Chit 種 立體ê mi̍h, 號做 正多面體, 也叫做 Platonic solid, lóng kō͘ 正多邊形組合ê 立體, 而且ta̍k ê 針點 sio 接ê 面 lóng 平chōe, 也用總面數 號名。 Taⁿ, 符合 che ê  正多面體有 5 種, 有 4, 6, 8, 12, 20 面體。

beh 判斷正多面體 ê 條件 有三條

  1. 正多面體ê 面 lóng 是正多邊形來結成
  2. 正多面體 ê ta̍k ê針點看出去, 邊線夾角 ài 平大
  3. 正多面體 ê ta̍k條棱邊 lóng平長

chiū tih siūⁿ hôe-siūⁿ lah

tng 時行
川合真永 台灣笑話集(9) gún 牽手就tih 想和尚lah

有 1所在, 2 ê ang-á-bó͘ 感情真好, chit ê ang  beh 出外。
到 tī beh 起身 ê 時, tio̍h 問in bó͘ 講:我tī 外面,  óaⁿ ōe 知 kioh 汝tī 厝lih tih 想我 nih?
In bó͘  就 chiū講: Che 都也 快 知影ê 事, 汝若 phah ka-chhiùⁿ, 就是我tih 想 汝chit ê ang。
就起身去lah。
行kàu 城門口, 頭前 1 ê 和尚來, phah 1 ê ka-chhiùⁿ, chit ê ang 就心內想講:
Taⁿ thiàⁿ lah, 我chiah 出門nih, gún 牽手就tih 想和尚lah。
趕緊就走--tńg-khì, 以後 soah m̄-káⁿ 出門。

kun-jîn

Apr. 8 pái ê
聽講 tī 美國 Austin 有1 間大學, bat 替 美國政府訓練 兵á, 學校 因為án-ni得tio̍h 美國政府補助金, koh 加起 1 間大樓, 計劃beh 起 100 米koân。

起好了後, ta̍k學院 ê 學生議論紛紛, 焦點tī kám 有影 100米:

土木系ê 學生走出--來 講, 我來去giâ gún ê 測量儀來量。

文學院 ê 講, 人in 講 100米 tio̍h 100 米, kám 會假得?

Chit ê sî-chūn, 物理系 ê 已經根據 ka-kī khiā ê 所在, kō͘ chhiú 比leh 比leh, sine kho͘-sine 算出--來, i 大聲宣佈 98米 chiah tio̍h 有偷工減料 ô͘。

數學系ê, 也tī 紙頂算 1 睏,  1 chàn 4米, 25chàn 100 米, 重疊 ê 加 尾溜ê, 有 102 米。

了後, 土木系ê 用 紅外線 mā 量好勢, 有 100.02 米。

Ta̍k-ê 對ka-kī ê 答案 lóng真有信心, m̄肯退讓, 直直會, 會賣soah ê 時, 商 學院ê , chìⁿ 頭前, 講 我 來處理, 隨走去 大樓 hia, 無gōa久 tio̍h 轉--來, 報講, 確實是100米 無m̄-tio̍h, 因為góa khai 10kho͘ 買通管理員, 管理員真有信心 tah 胸坎 kā 我保證。M̄-koh, 其他學院 感覺用收買ê方法, 無科學性, ta̍k ê不服。 Chit-ê sî-chūn, 汝看, ta̍k-ê oa̍t 頭, 看著 兵á 學生1 ê 接 1 ê 按 樓尾頂 連kah 塗kha兜, kō͘  米尺leh 量。

Thursday, 2 April 2015

狐kap 兔子 俄國動畫 Yuri Norstein[翻譯]

狐kap兔子 俄國動畫 Yuri Norstein

Tī 冬天會落雪 ê 北方樹林á 內, 有 1 隻 兔á, i ka-kī 用柴起 1 間sòe-sòe-á間 m̄-koh 真 sù-sī ê 厝tòa。落大雪ê 時, i ē-sái tī 厝lih, the leh the-í 烘火, 聽美妙ê音樂。I 足kah-ì ka-kī ê 厝, 真利便 koh 真so͘ 。

Kāng chit ê 樹林lih, i ê 厝邊 大狐, i 也有起1 間厝。 I 是kō͘ 冰角起ê, 起kah bōe輸 Tsar ê 宮殿, koh 因為是冰, kui 厝頂lóng 通光, ná 水晶, 真正有夠豪華氣派。大狐 tio̍h 笑 兔á ê 厝, 寒酸, 落魄, koh 暗sàm款。 I ka-kī ná teh i 王宮起ê 厝內 ná chhu 冰, ná teh án-ni 想, koh lú 想 ka-kī lú 爽。

冬天過, 春天kàu。 大狐ê 王宮厝 soah ta̍uh-ta̍uh-á 熔去,i lóng 無法度阻止, 最後 變做 1 堀á 水, bōe-tàng tòa。I tio̍h 起hiông 心, 走去 侵占 兔á ê厝。兔á 當然m̄肯。Kap i sio 嚷 sio phah. M̄-koh, 大狐足惡koh強硬橫霸. 兔á ê 厝soah 去hō͘ i 搶去。兔á ka-kī soah 無厝thang tòa, 出外流浪。

兔á ná 流浪ê 時, 不時都會siàu-liām ka-kī 過去sù-sī ê 日子, lóng 是大惡狐 硬占i ê 厝害i tio̍h tī 外口吹風曝日。  想tio̍h che, i tio̍h 足siūⁿ-khì, 足siūⁿ-beh kā 厝搶轉--來。M̄-koh. 大狐足惡足強硬, i ka-kī 想講 ka-kī 一定無法度kā 厝搶轉--來。想kàu chia, 兔á tio̍h 鬱卒悲傷開始 哭。

Tng i 哭kah mah-mah háu ê 時, soah hō͘ 1 隻野狼聽tio̍h.  野狼tú好 leh phah 獵chhōe chia̍h, 聽tio̍h 兔á 哭, 想講好機會。 I àm-chīⁿ 行óa 來. 兔á chiah 看tio̍h, m̄-koh 無chhap i, 繼續哭。 野狼soah giâu疑心 起,  tio̍h 溫柔kā 問講:

"兔á, 汝sī án-chóaⁿ tī chia 哭kah chiah 悽慘 ah?"
"野狼先生ah, ah 都 大狐kā 我ê 厝侵占去, 害我有厝無thang 轉去 lah。 Tú tio̍h án-ni, siáⁿ 人 bōe 哭leh?" 兔á 講 kah 真悽慘。
M̀, 有chit 款 tāi-chì!"
野狼真同情 i tòe leh 流目屎, i sīm 1 睏講:
"大狐án-ni 做 真橫逆。 真m̄-tio̍h。"
"Heⁿh ah!Heⁿh ah!"
"我 大野狼 來替汝出頭, 來去kā 大惡狐趕走。"
"M̄-koh, i 足勇 ê neh!"
"hngh, i 勇 我koh-khah 強, 若 無kā 汝 搶轉--來, 我大野狼tio̍h m̄是 男子漢 !"

講了, 野狼真正去chhōe 大惡狐。兔á心肝有新ǹg-bāng,  tòe 後壁去, bih 遠遠 leh 看。來kàu 兔á ê 柴厝, chit-má hō͘ 大狐佔去, 講是i ê厝。

"喂喂喂, 大惡狐出來!" 野狼kàu tè tio̍h 大聲hoah。
"siáⁿ-mih 人leh 亂ah?" 大狐按窗á kā 頭 chhun 出來看。
"汝chit ê 大ok狐! Káⁿ kāng 硬佔人ê 厝。"
"Che chit-má 是我ê 厝ah。"
"Hngh!惡賊! 看我ê 功夫!" 野狼tio̍h giàng 牙 兼 出爪 beh kā 大狐 修理。
M̄-koh, 大狐 m̄ 是 nńg-á, 2 3 ê手tio̍h kā 野狼ê 撇步lóng póe sak。

2 ê  tak lak ter chhih ter chhih lak tak, 顛倒 野狼hō͘ i ê 赤驚--tio̍h。

事實講, 野狼chhùi 嚷 真大聲, beh 出力phah 是無影, liâm-mi tio̍h chi̍h-iāng se̍h-se̍h 唸 "脾氣chiaⁿ bái ê 大狐。" tio̍h 走 kah 無看見影, 連看tio̍h 兔á lóng 無koh sio 借問。

兔á 看tio̍h 野狼án-ni 真 失意只好thó͘大khùi 。暗暝 只好koh chhìn-chhái chhōe 1 位á ku ah。I giâ 頭看tio̍h 天頂月娘當圓, iū-koh 光,tio̍h koh 想起 i ka-kī hit  間sòe-sòe-á間 m̄-koh 真 sù-sī ê 厝, i tio̍h koh 開始 悲傷流目屎。I tio̍h tī 樹林內 án-ni liâm-mi 哭 liâm-mi thó͘ 大 khùi。

日時, 1 隻大棕熊 teh 挽花 tú 好按 hia 過, 聽 tio̍h 兔á ê 哭聲。I kín 行óa 來問:
"兔á, 今á日天氣 chiah 好, 光景chiah súi, 汝sī án-chóaⁿ 會 哭kah chiah 悽慘 leh?"
"大棕熊 ah, ah 都 大狐kā 我ê 厝侵占去, Án-ni ê tāi-chì siáng bōe 哭leh ?"兔á giâ 頭 看1 ē,  bih-chhùi bih-chhùi án-ni 講。
"M̀, 有chit 款 tāi-chì!"
大棕熊真同情 i tòe leh 流目屎, i sīm 1 睏講:
"大狐án-ni 做 真橫逆。 真m̄-tio̍h。"
"Heⁿh ah!Heⁿh ah!"
"我 大棕熊 來替汝出頭, 來去kā 大惡狐趕走。"
"M̄-koh, i 足勇 ê neh!I 已經kā 大野狼 趕走ah neh。"
"Hngh, i 勇 我koh-khah 強, 若 無kā 汝 搶轉--來, 我大棕熊tio̍h m̄是 男子漢 !"

講了, 大棕熊講了真正隨去chhōe 大惡狐。兔 á 因為ū chin-chêng 野狼ê 經驗, 心肝sió-khóa有ǹg-bāng, koh  tòe 後壁 去, bih 遠遠 leh 看。來kàu 兔á ê 柴厝, chit-má hō͘ 大狐佔去, 講是i ê厝。

"喂喂喂, 大惡狐出來!出來!" 大棕熊kàu tè tio̍h 大聲hoah。
"Siáⁿ-mih 人koh 來 ah?" 大狐按窗á kā 頭 chhun 出來siam 。
"汝chit ê 大惡狐! Káⁿ kāng 硬佔人ê 厝。"
"Che chit-má 是我ê 厝ah。"
"Hngh!大惡賊! 看我ê 功夫!" 大棕熊身軀 lia̍h koân tio̍h 出手beh kā 大狐pa。

M̄-koh, 大狐 真正 m̄ 是 nńg-á, 看大棕熊lia̍h koân, 身軀pūn-pūn, se̍h 2 3 ê手tio̍h kā  大棕熊ê 步數 lóng póe tiāu。

2 ê  tak lak ter chhih ter chhih lak tak, 顛倒大棕熊hō͘ i ê惡 驚--tio̍h 。

實在講, 大棕熊mā 是chhùi 嚷 真大聲, beh 出力phah 是hiah 頂真, khòaⁿ m̄ 是勢, liâm-mi tio̍h  失力走 kah 無看見影, 連看tio̍h 兔á lóng 無koh sio 借問。兔á 看tio̍h大棕熊án-ni, 真失志 mā kan-taⁿ ē-tang thó͘ 大khùi niâ。Chit eng暗 只好koh chhōe 1 位á ku ah。樹林內起風á,有1 絲á 寒, i tio̍h koh 心悶 i ka-kī hit 間sòe-sòe-á 間 m̄-koh 真 sù-sī ê 厝, 想tio̍h ē-sái the teh the-í 烘火, i tio̍h koh 開始悲傷流目屎。I tio̍h tī 樹林內 án-ni liâm-mi 哭 liâm-mi thó͘ 大 khùi。

日--時, 兔á koh leh siàu-liām i khah 早 ê sù-sī 日子, koh 擋bōe-tiâu teh hia 哭。Chit 時 1 隻大頭牛 tú 好過, 聽tio̍h 兔á ê 哭聲。I kín 行óa 來問:
"兔á, 汝ná 會 哭kah chiah 悲傷 haⁿh?"
", 大惡狐kā 我ê 厝侵占去, 害我有厝無thang 轉去 lah。我ná會bōe 哭leh。" 兔á 講tio̍h sió-khóa  siūⁿ-khì , soah bōe 記得哭。
"大狐án-ni 做 真橫逆。 真m̄-tio̍h。"
"Hioh!"
"我 大頭牛 替汝出頭, 來去kā 大惡狐趕走。"
"M̄-koh, i  已經kā 野狼, 大棕熊lóng 趕kah 無尾溜ah lioh。"
"hngh, i 勇 我koh-khah 強, 若 無kā 汝 搶轉--來, 我大頭牛tio̍h m̄是 男子漢 !"

講了, 大頭牛真正去chhōe 大惡狐。兔 á 因為ū chin-chêng 野狼 kap大棕熊 ê 經驗, 心肝ǹg-bāng chhun 無gōa chōe ,是講 大頭牛chiah 大隻,  勉強 tòe 後壁 去, bih 遠遠 leh 看。來kàu 兔á ê 柴厝, chit-má hō͘ 大狐佔去, 講是i ê厝。

"喂喂喂, 大惡狐出來!出來!" 大頭牛kàu tè tio̍h 大聲hoah。
"Sáⁿ-mih 人koh beh 來亂ah?" 大狐按窗á kā 頭 chhun 出來bâi 。
"汝chit ê 大惡狐! Káⁿ kāng 硬佔人ê 厝。"
"Che chit-má 是我ê 厝ah。"
"Hngh!大惡賊! 看我ê 功夫!"

大頭牛身軀 àⁿ 下 beh kō͘ 牛角 kā 大狐tak。大狐 m̄ 是 nńg-á, 看 i 2 3 ê手tio̍h kā 大頭牛ê 牛角 póe tiāu。

2 ê  tak lak ter chhih ter chhih lak tak, 顛倒大頭牛hō͘ i ê phái 驚--tio̍h。

講實在, 大頭牛mā 是chhùi 嚷 真大聲, beh 出力phah 是無影, khòaⁿ m̄是勢, liâm-mi tio̍h 失勢 走 kah 無看見影, 連看tio̍h 兔á 都無小停leh 。兔á 看tio̍h 連大頭牛mā án-ni, i 足怨嘆悲傷無人ū 才調 替i kā 厝搶轉--來, iah 是 kan-taⁿ ē-tang thó͘ 大khùi, chiâⁿ 失望。

兔á chit 暝 只好koh chhōe 1 位á ku ah。M̄-koh, 兔á i lú 想 lú 悲傷, 風lú 透ah, koh sió-khóa khah 寒 ah, 烘火 聽音樂, lim 燒咖啡, ah!可恨可惡ê大惡狐, chiah-nih 赤 chiah-nih 惡 chiah-nih phái, 我看我ài 放棄ah。想kàu chia, 兔á 實在真m̄願, koh 也無法度, 氣苦鬱悶 tī 心肝頭。Ta̍uh-ta̍uh-á ná thó͘ 大khùi, ná haiⁿ-chhan。

Chit 時 tú 好 天光, i 聽tio̍h  雞公teh 啼, 真響。原來雞公來 leh i 邊á, kā 問。 兔á 無張持, 1 隻 chhio 雞公, kui身 武裝koh leh pok 薰吹, khiā i the ê 樹頭邊á。

"兔á, 汝 leh哭?是歡喜kah 哭, iah是 艱苦teh 哭?"
"當然是艱苦ah!"
"是án-chóaⁿ 艱苦leh?"
"ah 都 大狐kā 我ê 厝侵占去, 害我有厝無thang 轉去 lah。" 兔á 無意無意講。
"M̀, 有chit 款 tāi-chì!大狐án-ni 做 真橫逆。 真m̄-tio̍h。"
"Tio̍h ah!"兔á 無意無意 kā ìn, 想講 講ā 無效。
"M̀, Lán ē-sái tàu-tīn 去kā 汝ê厝 搶倒轉--來 mah。" 雞公實實 án-ni 講, 無像i ê 裝扮。
"M̄-koh, 連 野狼, 大棕熊 kah 大頭牛 lóng試過ah,  in lóng 搶bōe 轉--來neh!" 兔á lán-lán ìn。
"M̀, 大狐án-ni 做 真橫逆。 真m̄-tio̍h。" 講了 雞公tio̍h 起行去chhōe 大狐。

兔á, 本chiâⁿ 無想 beh tòe, m̄-koh, i 看 雞公意氣iông-iông, koh 是ka-kī ê tāi-chì, mā 勉強 tòe leh 去。

"喂喂喂, 大惡狐出來!出來!" 雞公 kàu tè tio̍h 大聲hoah。
"siáⁿ-mih 人ah 亂bōe soah nih?" 大狐按窗á tham  頭 出來 。
"汝chit ê 大惡狐! Káⁿ kāng 硬佔人ê 厝。"
"Che chit-má 是我ê 厝ah。" 大狐看i 雞公細hàn, bô 想beh chhap i。
"聽bōe 落去"  雞公 薰吹 suh 1 chhùi, 交hō͘ 兔á, ka-kī giâ 刀衝入厝內。

兔á tī 外口面, 聽tio̍h in 2 ê phah kah 厝蓋 強beh hian起來。雞公去hō͘ 大狐put 出來幾ā táu, m̄-koh, i 堅持意志,  lóng liâm-mi tio̍h koh 衝入去piàⁿ, 兔á 看kah soah tòe leh 衝, tòe leh kah 大狐piàⁿ。 2 ê khah 贏 1 ê, koh 大狐看in 2 ê phah 死無退 ê 範勢, ka-kī mā 無必要為tio̍h 搶來ê mn̍gh 件, tī chia 犧牲, tio̍h 放棄落跑ah。 兔á kap 雞公phah 贏, 厝搶轉--來, 2 ê lóng 真歡喜, 變做siōng 好ê 朋友 做伙tòa tī chit間sòe-sòe-á 間 足 sù-sī ê 柴厝á。 The teh the-í, 烘火, 聽音樂, lim 咖啡。